ПРОЕКТ

 

Концепція освітнього проекту

«НАУКОВІ ОБРІЇ ХАРКІВЩИНИ»

 

Актуальність проекту. В сучасних умовах стрімкого науково-технічного прогресу, безперервного розвитку всіх галузей виробництва на основі новітніх наукових досягнень особливого значення набуває питання підготовки висококваліфікованих фахівців, які вирізняються широким науковим світоглядом, здатністю швидко опановувати сучасні технології й застосовувати наявні знання в нових умовах. Проблема конкурентоспроможності спеціалістів усіх галузей актуалізується у зв’язку із входженням нашої країни до європейського співтовариства, що відкриває широкі можливості для реалізації ідей українських фахівців на європейському ринку праці.

Закон України «Про освіту» визначає серед основних принципів освіти в Україні науковий характер освіти, інтеграцію з наукою і виробництвом, єдність і наступність системи освіти, безперервність і різноманітність освіти. У Харківській області створено систему роботи щодо організації дослідницько-експериментальної діяльності школярів і студентів. З 1995 року успішно діє Харківське територіальне відділення Малої академії наук України. Про позитивну динаміку його діяльності та розвитку свідчить значне збільшення за цей час (у 14 разів) чисельності учнів, які займаються науково-дослідницькою діяльністю – з 645 до 8892 школярів.  Команда учнів області щороку виборює лідируючі позиції у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України. Міцне наукове підґрунтя такої діяльності забезпечує співпраця з вищими навчальними закладами ІІІ-ІV рівнів акредитації та науковими установами, працівники яких здійснюють супровід дослідницько-експериментальної діяльності обдарованої учнівської молоді, беруть активну участь у роботі наукових відділень Харківського територіального відділення МАН України. Важливим здобутком стало підписання у 2014 році Договору про співпрацю між Національним центром «Мала академія наук України», Північно-Східним науковим центром Національної академії наук і Міністерства освіти і науки України та Радами ректорів Полтавської, Сумської та Харківської областей щодо подальшого розвитку територіальних відділень Малої академії наук України. Для студентської молоді та молодих учених щороку проводиться Харківський регіональний конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук, конкурс на здобуття іменних стипендій обласної державної адміністрації в галузі науки тощо.

Водночас на сьогоднішній день професійно-технічні та вищі навчальні заклади не можуть повністю задовольнити потребу сучасного суспільства в працівниках із науковим способом мислення, глибоко обізнаних з останніми досягненнями в галузі науки, оскільки підготовка учнів і студентів спрямована передусім на набуття знань і вмінь із певної спеціальності. Іще однією проблемою є недостатня підготовленість багатьох випускників загальноосвітніх навчальних закладів до ведення наукових досліджень під час навчання в вищому навчальному закладі, невміння їх працювати з науковими джерелами, незнання методики здійснення наукових досліджень, необізнаність із досягненнями наукової думки. Зазначені проблеми неможливо усунути за короткотривалий період навчання молоді у професійно-технічному (1-3 роки) чи вищому (4-5 років) навчальному закладі. Таким чином, виникає необхідність підвищення ефективності формування наукового світогляду майбутніх фахівців, зокрема протягом їхнього навчання у школі, що, у свою чергу, вимагає також забезпечення наступності між дошкільною та початковою загальною середньою освітою щодо різнобічного розвитку кожної дитини, реалізації її задатків, нахилів, здібностей, обдарувань, у тому числі – знань про навколишній світ.

Основні завдання щодо розвитку здібностей і обдарувань учнів і студентів, зокрема формування в них наукового світогляду й навичок наукового пізнання, у тому числі завдяки інтеграції науки, освіти і виробництва, визначені Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність»; указами Президента України від 30.09.2010 № 926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», від 30.09.2010 № 927/2010 «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді»; Національною доктриною розвитку освіти, затвердженій Указом Президента України від 17.04.2002 № 347/2002; Положенням про малу академію наук учнівської молоді, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 09.02.2006 № 90, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 24.02.2006 за № 172/12046; Положенням про наукові товариства учнів, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 10.11.2014  № 1287, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 25.11.2014 за № 1495/26272, та іншими нормативними актами. Завдання формування в дітей дошкільного віку реалістичної картини світу, основ світогляду визначено у Базовому компоненті дошкільної освіти, Програмі розвитку дітей старшого шкільного віку «Впевнений старт». Зокрема, сенсорно-пізнавальна освітня лінія спрямована на інтеграцію змісту дошкільної освіти, формування у дошкільників пошуково-дослідницьких умінь, елементарних математичних уявлень, цілісної картини світу, компетентної поведінки в різних життєвих ситуаціях.

На важливому значенні науково-дослідницької діяльності учнів для розвитку їхньої особистості наголошується у працях вітчизняних та зарубіжних науковців А. Леонтовича, В. Моляко, Л. Паламарчук, В. Сьоміна, В.Уруського, А. Селезньова, Ю Туранова та інших. С. Васильєва відзначає, що науково-дослідницька діяльність школярів виконує декілька функцій: пізнавальну, освітню, комунікативну, креативну, виховну, функцію самореалізації. При цьому вчені рекомендують використовувати різні форми такої діяльності: співробітництво з вищими навчальними закладами, відвідування бібліотек, спілкування з ученими, ознайомлення з їхніми роботами тощо.

Отже, важливим шляхом модернізації системи освіти в Харківській області, яка є одним із лідерів України за кількістю вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ, є подальша інтеграція освіти і науки, широке залучення наукових ресурсів до формування дослідницьких навичок у дітей і молоді, що сприятиме створенню умов для всебічного розвитку їхньої особистості та дозволить у перспективі забезпечити підготовку сучасних фахівців із науковим світоглядом.

Зважаючи на актуальність окресленої проблеми, а також наявний досвід педагогів регіону щодо організації науково-дослідницької діяльності школярів і студентів, Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації започатковує освітній проект «Наукові обрії Харківщини».

 

Метою проекту є створення системи роботи щодо формування наукового світогляду дітей дошкільного віку, учнівської та студентської молоді Харківської області як майбутніх фахівців у різних галузях народного господарства.

 

Завдання проекту:

-                   популяризація наукових знань та науково-дослідницької діяльності серед дітей, молоді, їхніх батьків;

-                   сприяння формуванню наукового стилю мислення дітей і молоді шляхом залучення до самостійного наукового пошуку;

-                   формування навичок дослідницької діяльності дітей і молоді через активне залучення їх до участі в масових заходах дослідницько-експериментального напряму;

-                   удосконалення професійної майстерності педагогічних і науково-педагогічних працівників щодо організації дослідницько-експериментальної діяльності дітей і молоді.

 

Учасники проекту: учні, вихованці, студенти, керівники, педагогічні та науково-педагогічні працівники дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладів і наукових установ Харківської області, завідувачі та методисти районних (міських) методичних кабінетів (центрів), фахівці підприємств.

 

Співвиконавці проекту:

Рада ректорів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації;

Харківський університетський консорціум;

Північно-Східний науковий центр Національної академії наук і Міністерства освіти і науки України;

Комунальний заклад «Харківський центр дослідницько-експериментальної діяльності «Будинок учителя» Харківської обласної ради»;

КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»;

Науково-методичний центр професійно-технічної освіти Харківської області;

Комунальний заклад «Харківська обласна станція юних туристів» Харківської обласної ради;

Комунальний заклад «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості»;

Навчальний центр «ЛандауЦентр» Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;

вищі навчальні заклади, наукові установи м. Харкова;

місцеві органи управління освітою;

керівники підприємств м. Харкова та Харківської області.

 

Термін реалізації проекту: 2017-2019 рр.

 

Очікувані результати:

-                   забезпечення неперервності та наступності в діяльності всіх складових системи освіти щодо формування наукового світогляду дітей і молоді Харківської області як майбутніх фахівців у різних галузях народного господарства;

-                   створення організаційно-педагогічних умов для комплексного набуття дітьми й молоддю міцних наукових знань і навичок дослідницької діяльності;

-                   удосконалення професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладів з питань організації дослідницько-експериментальної діяльності дітей і молоді;

-                   поширення ефективного педагогічного досвіду педагогічних і науково-педагогічних працівників Харківської області з питань організації самостійного наукового пошуку дітей і молоді;

-                   поглиблення співпраці з вищими навчальними закладами, науковими установами, підприємствами області з питань інтеграції освіти, науки і виробництва;

-                   підвищення рівня зацікавленості батьків до питань формування наукового світогляду дітей дошкільного віку, учнівської та студентської молоді;

-                   привернення уваги суспільства до проблеми формування наукового світогляду дітей і молоді як майбутніх фахівців у різних галузях народного господарства.


 

ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЕКТУ

 «НАУКОВІ ОБРІЇ ХАРКІВЩИНИ» НА 2017-2019 РОКИ

 

 

Зміст

 

І напрям. Мала академія наук України як науково-освітній ресурс

Мета – забезпечення умов для підготовки учнівської та студентської молоді до самостійного проведення досліджень                          з подальшим залученням їх до роботи наукових товариств Харківського територіального відділення Малої академії наук України, підвищення інтересу до дослідницької діяльності.

 

Зміст роботи

Учасники

Термін

Відповідальні

1.     Заходи обласного рівня для педагогів навчальних закладів усіх типів

Створення координаційного відділу (сектору) з популяризації науки та наукових знань в регіоні

Працівники

КЗ ХЦДЕД «Будинок учителя»

Січень 2017 року

Департамент науки

і освіти Харківської обласної державної адміністрації,

КЗ ХЦДЕД «Будинок учителя»

Обласний семінар-практикум для заступників директорів, методистів дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації «Наука об’єднує молодь»

Заступники директорів, методисти ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ, ПТНЗ, ВНЗ

І-ІІ рівнів акредитації

Листопад

2017 року

Департамент науки

і освіти Харківської обласної державної адміністрації

Випуск альманаху «Наука і мистецтво у загальній системі пізнання світу: найпомітніші події року»

КЗ ХЦДЕД «Будинок учителя»

Грудень,

щорічно

 

Департамент науки

і освіти Харківської обласної державної адміністрації

Проведення наукових лекторіїв для керівників команд МАН районів (міст) області в межах проведення ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України

Керівники команд МАН районів (міст) області

Січень-лютий, щорічно

 

 

Північно-Східний науковий центр НАН

і МОН України,

КЗ ХЦДЕД «Будинок учителя»

Надання науково-методичної, консультаційної, організаційної допомоги педагогічним працівникам з питань організації проведення наукових досліджень, проведення І, ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, організації участі школярів в обласних заходах дослідницько-експериментального напряму тощо

Педагогічні працівники ЗНЗ, ПНЗ, ПТНЗ,

ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації

Протягом терміну реалізації проекту

ВНЗ, Північно-Східний науковий центр НАН

і МОН України,

КЗ ХЦДЕД «Будинок учителя»,

КЗ «Харківська обласна станція юних туристів»

Укладання договорів про співробітництво з вищими навчальними закладами та науковими установами з питань науково-методичної та профорієнтаційної підтримки діяльності наукових відділень Харківського територіального відділення Малої академії наук України

Науково-педагогічні працівники ВНЗ, наукових установ, педагогічні працівники КЗ ХЦДЕД «Будинок учителя»

Протягом терміну реалізації проекту

ВНЗ, Північно-Східний науковий центр НАН

і МОН України,

КЗ ХЦДЕД «Будинок учителя»,

КЗ «Харківська обласна станція юних туристів»

Видання інформаційно-аналітичного збірника «Наука Харківщини» (включено інформаційні дані про діяльність Харківського територіального відділення МАН України в поточному році, результати участі учнів регіону у Всеукраїнському конкурсі-захисті МАН та Всеукраїнських учнівських олімпіадах)

Педагогічні працівники ПТНЗ, ВНЗ

Квітень-травень, щорічно

 

 

Департамент науки

і освіти Харківської обласної державної адміністрації,

КЗ ХЦДЕД «Будинок учителя»

  1. Заходи обласного рівня для учнів і студентів навчальних закладів

Функціонування виїзних мобільних студій популярної науки і техніки  (виїзди до дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів області, навчальних закладів інтернатного типу, міських (районних) заміських оздоровчих таборів тощо)

Учні та вихованці ДНЗ, ЗНЗ, НЗ інтернатного типу

Протягом терміну реалізації проекту

КЗ ХЦДЕД «Будинок учителя»

Дистанційна освіта для учнів сільських шкіл

Учні ЗНЗ

Протягом терміну реалізації проекту

КЗ ХЦДЕД «Будинок учителя»,

КЗ «Харківська обласна станція юних туристів»,

КЗ «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості»

 

 

Організація виїзних кущових відкритих лекторіїв для учнів сільських шкіл за участю науковців та переможців Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України

Учні ЗНЗ

Протягом терміну реалізації проекту

ВНЗ, Північно-Східний науковий центр НАН

і МОН України,

КЗ ХЦДЕД «Будинок учителя»,

КЗ «Харківська обласна станція юних туристів»

Організація обласних масових заходів дослідницько-експериментального напряму  з учнівською молоддю:

- II етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України;

- Барабашовські обласні наукові читання з астрономії учнів та студентів;

- І (обласний) етап Всеукраїнського літературного конкурсу «Розкрилля душі»;

- І (обласний) етап Всеукраїнської науково-технічної виставки-конкурсу молодіжних інноваційних проектів «Майбутнє України»;

- І (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу дослідницьких робіт для учнів 6-8 класів

Учні та вихованці ЗНЗ, ПНЗ, ПТНЗ,

ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації

 

 

- Січень-лютий 2017-2019 років

- Березень-квітень 2017-2019 років                            - Лютий-травень 2017, 2019 років                                                      - Серпень-вересень 2017-2019 років

- Травень-червень 2018 року

КЗ ХЦДЕД «Будинок учителя»

Проведення обласної учнівської науково-практичної конференції Харківського територіального відділення Малої академії наук України

Учні та вихованці ЗНЗ, ПНЗ

Листопад, щорічно

 

 

КЗ ХЦДЕД «Будинок учителя»

Організація роботи обласних літніх профільних шкіл Харківського територіального відділення Малої академії наук України

Учні та вихованці ЗНЗ, ПНЗ

 

Червень, серпень, щорічно

 

 

КЗ ХЦДЕД «Будинок учителя»,

КЗ «Харківська обласна станція юних туристів»

Організація зустрічей із провідними науковцями Харківщини в межах роботи обласних літніх профільних шкіл та обласної учнівської науково-практичної конференції Харківського територіального відділення Малої академії наук України

Учні та вихованці ЗНЗ, ПНЗ

Листопад,

червень, серпень,  

щорічно

                           

КЗ ХЦДЕД «Будинок учителя»,

КЗ «Харківська обласна станція юних туристів»

Започаткування проекту «Науковий туризм» (розробка тематичних маршрутів з популяризації наукових знань, організація туристських походів, зборів, подорожей, екскурсійних поїздок тощо)

                 

Учні та вихованці ЗНЗ, ПНЗ

Протягом терміну реалізації проекту

КЗ «Харківська обласна станція юних туристів»

Забезпечення участі учнівської та студентської молоді                                   у всеукраїнських та міжнародних заходах дослідницько-експериментального напряму

Учні та вихованці ЗНЗ, ПНЗ, ПТНЗ, ВНЗ

І-ІІ рівнів акредитації

Протягом терміну реалізації проекту

КЗ ХЦДЕД «Будинок учителя»,

КЗ «Харківська обласна станція юних туристів»

Організація роботи обласної біологічної школи

Учні та вихованці ЗНЗ, ПНЗ

Вересень-травень,  щорічно                      

КЗ ХЦДЕД «Будинок учителя»

Забезпечення діяльності органів студентського самоврядування, наукових товариств студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених з популяризації різних галузей науки в навчальних закладах

Студенти, аспіранти, молоді вчені ВНЗ

Протягом терміну реалізації проекту

ВНЗ

Забезпечення діяльності обласної ради лідерів учнівського самоврядування ПТНЗ, наукових товариств учнів з популяризації різних галузей науки в навчальних закладах

Учні ПТНЗ

Протягом терміну реалізації проекту

Науково-методичний центр професійно-технічної освіти Харківської області

Засідання Харківської обласної ради старшокласників з питань популяризації різних галузей науки в навчальних закладах

Учні ЗНЗ

Січень-червень 2017 року                           

КЗ «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості»

Використання навчальних можливостей сайту «Моя наука» www.my.science.ua у навчально-виховному процесі та під час організації наукових досліджень учнів та студентів

 

(створено в 2011 році як спільний проект з ініціативною групою вчених НАН України (рубрики: «Публікації», «Події», «Мережа про науку», «Відео», «Дні науки», «Лекції»).

«Моя наука» задумана як майданчик, на якому діючі вчені та викладачі зможуть ділитись із користувачами сайту цікавими науковими фактами, розповідати про нові успіхи української та світової науки, повідомляти про майбутні лекції, екскурсії та інші науково-популярні заходи. Читачі можуть розраховувати на оперативний зворотній зв’язок – на їх запитання відповідають спеціалісти з різних галузей наукового знання, від медицини                            до астрономії)

 

Учні та вихованці ЗНЗ, ПНЗ, ПТНЗ, студенти ВНЗ

Протягом терміну реалізації проекту

ВНЗ, Північно-Східний науковий центр НАН

і МОН України,

КЗ ХЦДЕД «Будинок учителя»

Консультування учнів (студентів) щодо підготовки до участі                            у І та ІІ етапах Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України

Учні та вихованці ЗНЗ, ПНЗ, ПТНЗ, ВНЗ

І-ІІ рівнів акредитації

Протягом терміну реалізації проекту

КЗ ХЦДЕД «Будинок учителя»,

КЗ «Харківська обласна станція юних туристів»

Організація постійно діючої фотовиставки «Досягнення освіти і науки Харківщини за підсумками навчального року: переможці Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України»

Учні та вихованці ЗНЗ, ПНЗ, ПТНЗ, ВНЗ

І-ІІ рівнів акредитації

Протягом терміну реалізації проекту

Департамент науки

і освіти Харківської обласної державної адміністрації,

КЗ ХЦДЕД «Будинок учителя»

  1. Заходи міського, районного рівнів для педагогів

Проведення установчих сесій (конференцій) МАН України

Педагогічні працівники ЗНЗ, ПНЗ

Вересень-жовтень, щорічно

 

Департамент освіти Харківської міської ради, місцеві органи управління освітою

  1. Заходи міського, районного рівнів для учнів і студентів навчальних закладів

Проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України

 

Учні та вихованці ЗНЗ, ПНЗ, ПТНЗ

Листопад-грудень, щорічно

  

Департамент освіти Харківської міської ради, місцеві органи управління освітою, Науково-методичний центр професійно-технічної освіти Харківської області

Діяльність гуртків природничо-математичного циклу

Учні ЗНЗ, ПНЗ

Протягом терміну реалізації проекту

Департамент освіти Харківської міської ради, місцеві органи управління освітою

Забезпечення роботи наукових товариств учнів

Учні ЗНЗ, ПНЗ

Протягом терміну реалізації проекту

Департамент освіти Харківської міської ради, місцеві органи управління освітою

 

Забезпечення діяльності міської (районної) ради старшокласників, лідерів учнівського самоврядування з популяризації різних галузей науки в навчальних закладах

Учні ЗНЗ, ПНЗ

Протягом терміну реалізації проекту

Департамент освіти Харківської міської ради, місцеві органи управління освітою

Організація дитячого міні-лекторію для дошкільнят «Дитячий університет»

Вихованці ДНЗ

Вересень-грудень  2017-2019 років

Департамент освіти Харківської міської ради, місцеві органи управління освітою

 

 

ІІ напрям. Популяризація наукових знань (теоретичний та практичний блоки)

Мета – розширення спектра заходів освітньої та науково-дослідницької роботи, розповсюдження наукових знань                              у доступній формі та з використанням сучасних технічних засобів навчання, демонстрація можливостей сучасної науки через практичну взаємодію з об’єктами дослідження.

 

Зміст роботи

Учасники

Термін

Відповідальні

1.     Заходи обласного рівня для педагогів навчальних закладів усіх типів

Спецкурси для педагогічних працівників:

- тематичний спецкурс для педагогічних працівників загальноосвітніх, позашкільних та дошкільних навчальних закладів «Розвиток дослідницьких та творчих здібностей у дітей і молоді»;

- тематичний спецкурс для вчителів предметів природничо-математичного циклу «Популяризація науки як засіб підвищення інтересу школярів до дослідницької діяльності»

Слухачі курсів підвищення кваліфікації

(педагогічні працівники ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ)

Протягом 2017/2018 навчального року

КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»

Обласні методичні заходи: семінари, методичні студії, наукові читання з проблеми розвитку дослідницьких здібностей дітей і молоді

Педагогічні працівники ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ

Протягом терміну реалізації проекту

КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»

Обласний семінар-практикум для бібліотекарів загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації «Роль бібліотеки в популяризації наукових знань серед учнівської та студентської молоді»

Бібліотекарі ЗНЗ, ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації

Жовтень 2017 року

КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»

Проведення обласного фестивалю, присвяченого професійному святу науковців України – Дню науки

Науковці

Травень,  щорічно

 

 

Департамент науки

і освіти Харківської обласної державної адміністрації

Північно-Східний науковий центр НАН

і МОН України

Проведення інтерактивної виставки наукових ідей та розробок «Наша наука – наша звитяга – наша перемога!» (демонстрація ідей від вищих навчальних закладів та підприємств Харківщини)

Науково-педагогічні працівники ВНЗ, фахівці підприємств

Грудень,  

щорічно

 

 

Департамент науки

і освіти Харківської обласної державної адміністрації, Рада ректорів ВНЗ, керівники підприємств

Видання наукової та навчально-методичної літератури                                         з популяризації наукових знань для педагогічних працівників

Педагогічні працівники ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ, ПТНЗ, ВНЗ

Протягом терміну реалізації проекту

КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»

 

Обговорення проблеми популяризації наукових знань у рамках проведення обласного Форуму педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів

Педагогічні працівники ПНЗ

Листопад 

2017 року

Департамент науки

і освіти Харківської обласної державної адміністрації 

Обласний семінар для керівників гуртків науково-технічного напряму «Розвиток дослідницьких здібностей вихованців у гуртках науково-технічного напряму»

Керівників гуртків науково-технічного напряму ПНЗ

Листопад 

2017 року

КЗ «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості»

  1. Заходи обласного рівня для учнів і студентів навчальних закладів

Створення відеороликів:                                                                                           - «Жива» наука», «Цікаво про науку» – вищі навчальні заклади;                         - «Цікаво про виробництво» – професійно-технічні навчальні заклади

Учні, студенти та співробітники ВНЗ, ПТНЗ

Протягом 2017/2018 навчального року

ВНЗ, Науково-методичний центр професійно-технічної освіти Харківської області

 

 

Проведення конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена»

Науково-педагогічні та педагогічні працівники, студенти ВНЗ

Листопад,

щорічно

Департамент науки

і освіти Харківської обласної державної адміністрації спільно

з  Радою ректорів ВНЗ

Проведення регіональних конкурсів студентських наукових робіт

Студенти ВНЗ

Протягом терміну реалізації проекту

Департамент науки

і освіти Харківської обласної державної адміністрації спільно

з  Радою ректорів ВНЗ

Проведення заходів до Всесвітнього дня науки в імя миру                           та розвитку в рамках обласного тижня науки (Наукові пікніки,          Ніч науки, Дні науки)                                                                                   

Науково-педагогічні працівники, студенти ВНЗ, науковці

Листопад,   щорічно

 

 

Департамент науки

і освіти Харківської обласної державної адміністрації, Рада ректорів ВНЗ,

Північно-Східний науковий центр НАН

і МОН України

Реалізація проекту «Виставка цікавої університетської науки»

Учні та вихованці ЗНЗ, ПНЗ

Протягом терміну реалізації проекту

Департамент науки

і освіти Харківської обласної державної адміністрації, Харківський національний університет

імені В.Н. Каразіна,

НЦ «ЛандауЦентр», Харківський університетський консорціум

Розвиток дистанційної освіти, створення спільних центрів дистанційної освіти

Студенти ВНЗ

Протягом терміну реалізації проекту

Харківський університетський консорціум

 

Створення центрів спільного використання наукового обладнання

Студенти ВНЗ

Протягом терміну реалізації проекту

Харківський університетський консорціум

Реалізація програм «Єдина картка читача бібліотек ВНЗ Харкова», «Електронна бібліотека України: створення центрів знань                                     в університетах України»

Студенти ВНЗ

Протягом терміну реалізації проекту

Харківський університетський консорціум

Проведення лекторію «Вершини науки»

Студенти ВНЗ

Протягом терміну реалізації проекту

Харківський університетський консорціум

Внесення до програми проходження педагогічної практики студентами ВНЗ на базі загальноосвітніх, дошкільних навчальних закладів проведення циклу позакласних заходів з популяризації наукових знань

Учні та вихованці ДНЗ, ЗНЗ

Протягом терміну реалізації проекту

ВНЗ

Акція «Вища школа Харківщини – сільському абітурієнту»

Студенти ВНЗ

Жовтень-листопад, щорічно

 

Департамент науки

і освіти Харківської обласної державної адміністрації, ВНЗ

Відбірковий етап Всеукраїнського конкурсу винахідницьких                               і раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного напряму

Учні та вихованці ЗНЗ, ПНЗ

Січень,

щорічно

 

 

КЗ «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості»

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу дослідницьких робіт                           із природознавства «Юний дослідник»

Учні та вихованці ЗНЗ, ПНЗ

Березень,  

щорічно

 

 

КЗ «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості»

Обласний етап Всеукраїнської виставки-конкурсу учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання

Учні та вихованці ЗНЗ, ПНЗ

Листопад,

щорічно

 

 

КЗ «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості»

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Юний селекціонер                            і генетик»

Учні та вихованці ЗНЗ, ПНЗ

Грудень,

щорічно

 

 

КЗ «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості»

 

Обласний дистанційний фестиваль з компютерної графіки та анімації

Учні та вихованці ЗНЗ, ПНЗ

Січень-квітень,  щорічно

 

КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»

Забезпечення участі учнівської молоді у Всеукраїнських учнівських турнірах з навчальних предметів

Учні ЗНЗ

Січень-лютий,  щорічно

 

КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»

Дні відкритих дверей у вищих та професійно-технічних навчальних закладах

Учні, студенти ВНЗ, ПТНЗ

2017-2019 роки

Ректори ВНЗ, директори ПТНЗ

  1. Заходи міського, районного рівнів для педагогів

Організація та проведення семінарів, методичних студій з проблем розвитку дослідницьких здібностей дітей та популяризації наукових знань

Педагогічні працівники ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ

Протягом терміну реалізації проекту

Департамент освіти Харківської міської ради, місцеві органи управління освітою

Вивчення, узагальнення та поширення ефективного педагогічного досвіду з популяризації науки та наукових знань 

Педагогічні працівники ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ

Протягом терміну реалізації проекту

Департамент освіти Харківської міської ради, місцеві органи управління освітою

Організаційно-методичний супровід міського (районного) етапу дитячих та учнівських конкурсів, фестивалів, акцій, проектів тощо наукової спрямованості

Педагогічні працівники ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ

Протягом терміну реалізації проекту

Департамент освіти Харківської міської ради, місцеві органи управління освітою

  1. Заходи міського, районного рівнів для учнів і студентів навчальних закладів

Розширення мережі гуртків науково-дослідницького, еколого-натуралістичного, технічного напрямів

Учні та вихованці                     ЗНЗ, ПНЗ

Протягом терміну реалізації проекту

Департамент науки

і освіти Харківської обласної державної адміністрації 

 спільно з місцевими органами управління освітою

 

 

 

 

Організація роботи профільних змін в оздоровчих таборах

Учні ЗНЗ

Червень,  

щорічно

 

 

Департамент освіти Харківської міської ради, місцеві органи управління освітою, директори ЗНЗ

Організація тематичних екскурсій дітей та молоді до Музеїв природи ХНУ імені В.Н. Каразіна, анатомії ХНМУ, лабораторій вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ, на підприємства,               до Планетарію, НЦ «ЛандауЦентр», Харківського зоопарку тощо

Учні та вихованці ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ

Протягом терміну реалізації проекту

Директори ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ

Започаткування районної виставки наукових проектів «Наука майбутнього»

Учні та вихованці ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ

Квітень-травень, щорічно

Місцеві органи управління освітою

Проведення заходів до Всесвітнього дня науки в ім’я миру                               та розвитку в рамках міського (районного) тижня науки (організація інтерактивних лабораторій, майстер-класи, відеоарт-лекції, науковий марафон, віртуальні виставки, наукові шоу, наукові квести, конкурси малюнків, тематичні ігри, практичні заняття тощо)                                                                      

Учні та вихованці ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ

Листопад,

щорічно

 

Департамент освіти Харківської міської ради, місцеві органи управління освітою

Проведення міського етапу Всеукраїнських учнівських турнірів                            з навчальних предметів

Учні ЗНЗ

Вересень-жовтень, щорічно

 

Департамент освіти Харківської міської ради

Організація наукових дитячих свят «Весела наука», «Пізнай світ», «Наука їде до малят» тощо

Вихованці ДНЗ

Протягом терміну реалізації проекту

Директори ДНЗ

 

 

Наша адреса:

Поштовий індекс: 64122

Харківська область,

Первомайський район,

с.Олексіївка, вул.Шкільна, 15

тел.(05748)73-8-97

e-mail: olexey_73@ukr.net